ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ