คณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร "เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา" ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)