โรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ ได้ส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ รักชาติ รักถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ  2561 เพื่อเป็นการปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย สำนึกในหน้าที่พลเมืองที่ดี เมื่อวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ คุ้มพญารีสอร์ท ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม