การไหว้ครู  เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของไทย  ที่นิยมกันมาแต่โบราณ  ชาวไทยเราถือกันว่า  เมื่อเราจะเริ่มศึกษาเล่าเรียนวิชาการใดๆ  ก็ตาม  จะเรียนกระบี่กระบอง  ชกมวย  ดนตรี  หรือฟ้อนรำทำเพลงต่างๆ  ตลอดจนการเรียนหนังสือ  จะต้องมีการขึ้นครู  หรือมีการไหว้ครูก่อน  เพราะคิดว่าศิษย์ที่ให้ความเคารพต่อครูนั้น  ย่อมจะเป็นผลให้การศึกษาเล่าเรียนนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ ได้จัดพิธีไหว้ครู และทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน วันที่ 7 กรกฏาคม 2559