ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้คลองโคน "กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบรอบพระชนมายุ 60 พรรษา ณ ป่าชายเลน ตำบลคลองโคน  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 29 กันยายน 2559