คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

1. การรับนักเรียน

2. การขอย้ายเข้านักเรียน

3. การขอย้ายออกนักเรียน

4. การขอลาออกนักเรียน

5. การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน

6. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา

7. การขอใช้อาคาร สถานที่ โรงเรียน