ผู้บริหารและบุคลากร
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)

   
   
ชื่อ-สกุล : นางสาวทัศนา  จรจวบโชค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : เทคโนโลยีการศึกษา, การบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 034-751072
มือถือ :  
อีเมล์ : tasanachok@gmail.com
   
   

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษาที่จบ

ระดับการศึกษา/วุฒิ จากสถาบัน
  ปริญญาตรี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา คณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ปริญญาโท วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ปริญญาโท วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
     
     
     
     

ประวัติผลงาน

ปี พ.ศ. ผลงาน เอกสารอ้างอิง
  ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศ ไทย   
  ครูผู้สอนดีเด่นคุรุสภา สาขาคณิตศาสตร์  
  รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข