นักเรียนเข้าร่วมโครงการสอนฟรี 89 โรงเรียนเพื่อเป็นพระราชกุศล แด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยครูเช (นายสมพล  มีพ่วง) สนับสนุนโดยโรงแรมอัมพวาน่านอน ณ โรงเรียนอัมพว้นวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560