foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สร้างโอกาสทางการศึกษา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาการจัดการเรียนรวม

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เพื่อสืบสานวัฒนธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา  (1 มีนาคม 2561) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดบางกะพ้อม
โรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ จัดกิจกรรมวิชาการเปิดบ้านบางกะพ้อมฯ (Open House) และศูนย์การเรียนรู้บ้านดิน ตามรอยเท้าพ่อ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
  ผู้บริหาร ครู ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันการประกวดร้องเพลง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับประเทศ โดย ด.ญ.ขวัญพิชชา  รุ่งสว่าง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  
โรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ ส่งครูและนักเรียนเข้ารับการอบรมแกนนำชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสงคราม  วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนในสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

Copyright © 2024 Watbangkapom School Rights Reserved.