foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สร้างโอกาสทางการศึกษา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาการจัดการเรียนรวม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียน เรื่อง เพศศึกษา และทักษะชีวิตวัยรุ่น ปี 2559 วันที่ 6-7 กันยายน 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวัดบางกะพ้อม โดย  สปสช. สมุทรสงคราม

 

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้คลองโคน "กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบรอบพระชนมายุ 60 พรรษา ณ ป่าชายเลน ตำบลคลองโคน  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 29 กันยายน 2559
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า ร่วมมุทิตาคารวะ "วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน" คุณครูอรวรรณ  สุขไพบุลย์ และคุณครูเรียม  ช่วงแย้ม เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
กิจกรรมยามเช้าก่อนเข้าเรียน กิจกรรมยามเช้า ของพวกเราชาวบางกะพ้อมฯ หลังเข้าแถวหน้าเสาธงชาติ วันจันทร์และวันพุธ นั่งสมาธิ  วันอังคารและวันพฤหัสฯ สวดมนต์ไหว้พระ  และวันศุกร์ ครูพระจะสอนธรรมศึกษา
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียนโดยจัดกิจกรรมแต่ละวันดังนี้ วันจันทร์ การคิดวิเคราะห์  วันอังคาร-วันพุธ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง และวันพฤหัส-ศุกร์ กิจกรรมศิลป และการกีฬา
ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา เขต 10 และคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อดูการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ DLIT และ DLTV ในการสอน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559  
คุณจา พนม ยีรัมย์ และคณะมอบเงินให้โรงเรียนเพื่อจัดหาเครื่องดนตรีสากล ใช้ในการเรียนการสอนดนตรี เป็นเงิน  45,000 บาท วันที่ 10 สิงหาคม 2559
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมงานมหกรรมวิชาการเครือข่ายมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนถาวรานุกูล วันที่ 5 สิงหาคม 2559
โรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักเรียน เรื่อง หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสำหรับอาเซียนเบื้องต้น โดยคณะอาจารย์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฎหมุ่บ้านจอมบึง ณ ห้องประชุมพระสมุทรสารโสภณ โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) วันที่ 27 กรกฏาคม 2559
กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี คือ วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น ให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป

 

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย(แห่เทียนพรรษา) เนื่องในวันเข้าพรรษา  ณ วัดบางกะพ้อม และวัดแก้วฟ้า จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 14 กรกฏาคม 2559

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางสาวทัศนา  จรจวบโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Copyright © 2024 Watbangkapom School Rights Reserved.