foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สร้างโอกาสทางการศึกษา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาการจัดการเรียนรวม

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเปตอง ระดับจังหวัด โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ในระดับอายุ 14 ปีชาย และ ระดับอายุ 16 ปีหญิง ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร
วันที่ 31 สิงหาคม 2560
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม "เยาวชนต้นแบบห่างไกลยาเสพติด"
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2560 เพื่อ
น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลบเดช
ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560
พระมหาสิทธิการเยื้อน (เจ้าคุณเยื้อน) นำคณะธรรมทูตสรรจร มาให้ความรู้แก่
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
วันที่ 24 สิงหาคม 2560
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี
ธงชาติไทย ณ ห้องประชุมโรงเรียน วันที่ 24 สิงหาคม 2560
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนต้านภัยยาเสพติด "บางกะพ้อมเกมส์" ณ สนาม
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) วันที่ 22 สิงหาคม 2560
พิธีเทอดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560
ทางโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ได้จัดกิจกรรมเทอดพระเกียรติ
เพื่อรำลึกถึงพระคุณแม่
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ วิถีไทย มัธยมศึกษา 2560
โดย เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม
และ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย วันที่ 4 สิงหาคม 2560
โรงเรียนได้จัดทำข้อตกลง (MOU) ร่วมมือเรื่องเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดกับหน่วยงานต่างๆ เช่น วัด ทหาร ตำรวจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล เพื่อช่วยกันสอดส่องดูแลนักเรียน ชุมชน ให้ห่างไกลจากยาเสพติด
โรงเรียนได้ดำเนินการโครงการ "โรงเรียนสีขาว" เพื่อมุ่งเน้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประการณ์ในการดำรงชีวิต ได้รับการบ่มเพาะปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึก รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน สามารถปกป้องตนเอง ชุมชน และสังคมให้ห่างไกลจากยาเสพติด
กิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนไปศึกษาเรียนรู้การทำบ้านดิน ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้เขากลิ้ง จ.เพชรบุรี และนำมาขยายผลต่อกับนักเรียนในโรงเรียน และจัดตั้งศูนย์ศึกษาเรียนรู้บ้านดินขึ้นในโรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ
ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียน วันที่ 11 กรกฏาคม 2560

 

โรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดบางกะพ้อม ผู้บริหาร คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นประธาน ณ ห้องประชุมโรงเรียน วันที่ 8 มิถุนายน 2560
เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ จัดกิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตย ในโรงเรียน โดยให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน และสภานักเรียน วันที่ 8 มิถุนายน 2560
นักเรียนเข้าร่วมโครงฝึกอบรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ "จัดทำดอกไม้จันทน์" เพื่อใช้ในราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 5 มิถุนายน 2560
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีคำขวัญประจำปี 2560 "บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา (Tobacco - a threat to development)
มอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 
 โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษาการบูรณาการ STEM ศึกษา วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 อบรมการคัดกรองนักเรียนพิการเรียนรวม และการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดบางกะพ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 
ครูและนักเรียนเข้ารับการอบรมการสร้างบ้านดิน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดิน ​เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง แก่งกระจาน เพชรบุรี วันที่ 26-28 เมษายน 2560 ​
ผู้บริหาร คณะครูนักเรียนร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระวันสงกรานต์ ณ วัดบางกะพ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 16 เมษายน 2560
ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ "ทำดีเพื่อพ่อ" ณ วัดลาดเป้ง ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 10-18 เมษายน 2560 อุปถัมภ์ดำเนินการโดย กศจ.สมุทรสงคราม

 

นักเรียนเข้าร่วมโครงการสอนฟรี 89 โรงเรียนเพื่อเป็นพระราชกุศล แด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยครูเช (นายสมพล  มีพ่วง) สนับสนุนโดยโรงแรมอัมพวาน่านอน ณ โรงเรียนอัมพว้นวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559  วันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานภสรณ์)
นักเรียนเข้าร่วมอบรมวิกฤตกวีไทย ณ อุทยาน ร.2 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 และ ด.ญ.กุลนิษฐ์ ใบบัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Copyright © 2024 Watbangkapom School Rights Reserved.