foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สร้างโอกาสทางการศึกษา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาการจัดการเรียนรวม

เวลาขณะนี้

Login Form

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาน้ำมันวันนี้

เว็บที่น่าสนใจ

 

 

 

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนวัดบางกะพ้อมเข้าร่วมกับโรงเรียนเมธีชุณหวัณ โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ โรงเรียนสกลวิสุทธิ ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร บ้านลาด จ.เพชรบุรี วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
นักเรียนร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2560 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชาสรณ์)

Copyright © 2019 Watbangkapom School Rights Reserved.