foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สร้างโอกาสทางการศึกษา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาการจัดการเรียนรวม

วิสัยทัศน์
   สร้างโอกาสทางการศึกษา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาการจัดการเรียนรวม

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้เรียนโดยสนองความต้องการของชุมชน
 2. จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนรวม
 3. จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ออกกลางคัน
 4. พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะตามค่านิยม 12 ประการ
 5. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระให้สูงขึ้น
 6. พัฒนาทักษะและอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตของผู้เรียนตามศาสตร์พระราชา
 7. ส่งเสริมทักษะความสามารถของบุคลากรให้มีความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ
 8. พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ ห้องสมุด ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้
 9. พัฒนาและส่งเริมความร่วมมือระหว่างบุคลากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเครือข่ายในการจัดการศึกษา

ค่านิยม

โรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ธำรงไว้ซึ่งการปลูกฝังและรักษาคุณลักษณะความมีน้ำใจ การแบ่งปัน และการรักษาประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนให้เกิดแก่ผู้เรียน

เป้าหมาย
     นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

อัตลักษณ์
การจัดการศึกษาอย่างเท่าเทียม (ความเสมอภาคทางการศึกษา)

เอกลักษณ์
     การสร้างโอกาสทางการศึกษา

วัตถุประสงค์
  

 1. ส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย
 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามค่านิยม 12 ประการ
 3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้าน
 4. เสริมสร้างความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการศึกษาแก่บุคลากร
 5. ส่งเสริมการประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรภายนอก และเครือข่ายตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆในการจัดและพัฒนาการจัดการศึกษา
 6. สนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรให้สอดรับกับภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและด้านการศึกษา
 7. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา

ข่าวการศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางสาวทัศนา  จรจวบโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียน

สถิติผู้เยี่ยมชม

729063
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
174
1713
11221
709595
18289
31611
729063

IP ของคุณ : 44.192.94.177
2024-07-13 03:07

Copyright © 2024 Watbangkapom School Rights Reserved.