foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สร้างโอกาสทางการศึกษา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาการจัดการเรียนรวม

วิสัยทัศน์
   สร้างโอกาสทางการศึกษา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาการจัดการเรียนรวม

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้เรียนโดยสนองความต้องการของชุมชน
 2. จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนรวม
 3. จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ออกกลางคัน
 4. พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะตามค่านิยม 12 ประการ
 5. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระให้สูงขึ้น
 6. พัฒนาทักษะและอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตของผู้เรียนตามศาสตร์พระราชา
 7. ส่งเสริมทักษะความสามารถของบุคลากรให้มีความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ
 8. พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ ห้องสมุด ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้
 9. พัฒนาและส่งเริมความร่วมมือระหว่างบุคลากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเครือข่ายในการจัดการศึกษา

ค่านิยม

โรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ธำรงไว้ซึ่งการปลูกฝังและรักษาคุณลักษณะความมีน้ำใจ การแบ่งปัน และการรักษาประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนให้เกิดแก่ผู้เรียน

เป้าหมาย
     นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

อัตลักษณ์
การจัดการศึกษาอย่างเท่าเทียม (ความเสมอภาคทางการศึกษา)

เอกลักษณ์
     การสร้างโอกาสทางการศึกษา

วัตถุประสงค์
  

 1. ส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย
 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามค่านิยม 12 ประการ
 3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้าน
 4. เสริมสร้างความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการศึกษาแก่บุคลากร
 5. ส่งเสริมการประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรภายนอก และเครือข่ายตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆในการจัดและพัฒนาการจัดการศึกษา
 6. สนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรให้สอดรับกับภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและด้านการศึกษา
 7. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา

ข่าวการศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางสาวทัศนา  จรจวบโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนในเขต สพม.10

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
     ศรัทธาสมุทร
     ถาวรานุกุล
     อัมพวันวิทยาลัย
     ท้ายหาด
     วัดบางกะพ้อม
     สกลวิสุทธิ
     เทพสุวรรณชาญวิทยา
     เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย
     วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์
สมุทรสาคร
      สมุทรสาครวิทยาลัย
      สมุทรสาครบูรณะ
      เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีครินทร์
      พันท้ายนรสิงห์วิทยา
      สมุทรสาครวุฒิชัย
      กระทุ่มแบน - วิเศษสมุทคุณ
      กุศลวิทยา
      อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
      วัดธรรมจริยาภิรมย์
      หลักสองส่งเสริมวิทยา
      วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
เพชรบุรี
      พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
      เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 
      บางจานวิทยา 
      วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)
      คงคาราม
      ดอนยางวิทยา     
      โยธินบูรณะ เพชรบุรี
      หนองหญ้าปล้องวิทยา
     
บ้านแหลมวิทยา
     
วชิรธรรมโศภิต
     
บางตะบูนวิทยา
     
ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
     
โตนดหลวงวิทยา
     
ห้วยทรายประชาสรรค์
     
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
     
ท่ายางวิทยา
      หนองจอกวิทยา
      หนองชุมแสงวิทยา
     
บ้านลาดวิทยา
     
แก่งกระจานวิทยา
     
ป่าเด็งวิทยา
      เขาย้อยวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
      ประจวบวิทยาลัย
      อ่าวน้อยวิทยานิคม
      หว้ากอวิทยาลัย
     
ทับสะแกวิทยา
     
ห้วยยางวิทยา
     
บางสะพานวิทยา
     
ธงชัยวิทยา
     
ชัยเกษมวิทยา
     
บางสะพานน้อยวิทยาคม
     
กุยบุรีวิทยา
     
ยางชุมวิทยา
     
เมืองปราณบุรี
      ปากน้ำปราณวิทยา
      เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
     
หัวหิน
     
หัวหินวิทยาคม
     
หนองพลับวิทยา
     
สามร้อยยอดวิทยาคม

สถิติผู้เยี่ยมชม

250521
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
138
131
462
248945
1244
4586
250521

IP ของคุณ : 44.192.112.123
2021-03-09 10:14

Copyright © 2021 Watbangkapom School Rights Reserved.