foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สร้างโอกาสทางการศึกษา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาการจัดการเรียนรวม

ระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)

ภาคเรียนที่ 2/2566

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๒  มัธยมศึกษาปีที่  ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๖

ภาคเรียนที่ 1/2566

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๒  มัธยมศึกษาปีที่  ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๖

ภาคเรียนที่ 2/2565

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๒  มัธยมศึกษาปีที่  ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๖

ภาคเรียนที่ 1/2565

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๒  มัธยมศึกษาปีที่  ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๖

 

ภาคเรียนที่ 2/2564

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ภาคเรียนที่ 1/2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ภาคเรียนที่ 2/2563 

     
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
     
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1/2563

     

มัธยมศึกษาปีที่ 1 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 

มัธยมศีกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

Copyright © 2024 Watbangkapom School Rights Reserved.