foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สร้างโอกาสทางการศึกษา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาการจัดการเรียนรวม

 รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)

ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

…………………………………………………

1 นางยุบล  อันล้ำเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2 พระครูนิเทศ สมุทรคุณ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
3 นางสาวบุญทวี  อารยอสนี ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ
4 นายกรกฎ สุริยะสังกาศ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
5 นายนพดล  วงษ์สวัสดิ์  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ
6 นายอภิชาติ  กังเจริญวัฒนา ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
นาย สมชาย  ถาวร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นางสาวอัจฉรา  นิลศรี  ผู้แทนครู กรรมการ
น.ส.ทัศนา  จรจวบโชค ผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรรมการและเลขานุกา

 

Copyright © 2024 Watbangkapom School Rights Reserved.