foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สร้างโอกาสทางการศึกษา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาการจัดการเรียนรวม

เวลาขณะนี้

Login Form

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาน้ำมันวันนี้

เว็บที่น่าสนใจ

 

 

 

โรงเรียนได้จัดทำข้อตกลง (MOU) ร่วมมือเรื่องเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดกับหน่วยงานต่างๆ เช่น วัด ทหาร ตำรวจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล เพื่อช่วยกันสอดส่องดูแลนักเรียน ชุมชน ให้ห่างไกลจากยาเสพติด
โรงเรียนได้ดำเนินการโครงการ "โรงเรียนสีขาว" เพื่อมุ่งเน้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประการณ์ในการดำรงชีวิต ได้รับการบ่มเพาะปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึก รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน สามารถปกป้องตนเอง ชุมชน และสังคมให้ห่างไกลจากยาเสพติด
กิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนไปศึกษาเรียนรู้การทำบ้านดิน ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้เขากลิ้ง จ.เพชรบุรี และนำมาขยายผลต่อกับนักเรียนในโรงเรียน และจัดตั้งศูนย์ศึกษาเรียนรู้บ้านดินขึ้นในโรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ
ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียน วันที่ 11 กรกฏาคม 2560

 

Copyright © 2019 Watbangkapom School Rights Reserved.